DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

Niezależnie od poniżej wskazanych dokumentów, „POLISA-ŻYCIE” S.A. zastrzega sobie prawo żądania, w uzasadnionych przypadkach, dodatkowej dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.
 
LISTA ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH
 
1. Zgon Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę):
-     odpis skrócony aktu zgonu;
-     dokument potwierdzający przyczynę zgonu (np. karta statystyczna do karty zgonu, wynik sekcji zwłok);
2. Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub wypadku przy pracy:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1
-      dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zgonem a wypadkiem (np. dokument udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu wypadku, protokół BHP, Karta Wypadku, notatka policyjna, karta szpitalna, protokół sekcji zwłok);
-       jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
-       decyzja ZUS w sprawie uznania bądź odmowy uznania wypadku za wypadek przy pracy (dot. wyłącznie zgonu w wyniku wypadku przy pracy).
3.    Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, lądowego, lotniczego lub wodnego:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1 i pkt 2
-       dokument potwierdzający uprawnienia osoby, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu oraz świadectwo kwalifikacyjne pojazdu jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
4.    Zgon chorobowy Ubezpieczonego (w wyniku zawału serca lub udaru mózgu):
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1
-      dokumenty wskazujące okoliczności zgonu chorobowego (np. karta pobytu w szpitalu, dokumentacja medyczna z okresu leczenia);
5.    Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1
-      odpis skrócony aktu urodzenia dziecka / dzieci;
-    zaświadczenie o pobieraniu przez dziecko / dzieci nauki lub dokument potwierdzający niezdolność dziecka / dzieci do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej (np. ksero decyzji komisji do spraw inwalidztwa);
-       oświadczenie o ilości dzieci Ubezpieczonego
6.    Zgon małżonka Ubezpieczonego:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1 i pkt. 2, o ile zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku
-       dokument potwierdzający, że osoba zmarła była małżonkiem Ubezpieczonego, o ile nie wynika to z odpisu skróconego aktu zgonu (np. aktualny odpis aktu małżeństwa, najlepiej wydany po dacie zgonu małżonka Ubezpieczonego);
7.    Zgon konkubenta:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1 i pkt. 2, o ile zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku
-       dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie rozwodu);
-       dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadził z konkubentem wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu, dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków);
8.    Zgon dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba Ubezpieczonego:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1 i pkt. 2, o ile zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku
-       w przypadku dziecka przysposobionego – dodatkowo - dokumenty potwierdzające przysposobienie;
9.    Zgon rodziców lub macochy/ ojczyma Ubezpieczonego:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1 i pkt. 2, o ile zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku
-       w przypadku zgonu macochy / ojczyma Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca biologicznego Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki Ubezpieczonego z ojczymem / ojca Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku małżeńskiego przez te osoby nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;
10.  Zgon rodziców lub macochy/ ojczyma małżonka Ubezpieczonego:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 1 i pkt. 2, o ile zgon nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku
-       aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;
-       w przypadku zgonu macochy / ojczyma Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca biologicznego małżonka Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki małżonka Ubezpieczonego z ojczymem / ojca małżonka Ubezpieczonego z macochą, o ile fakt zawarcia związku małżeńskiego przez te osoby nie wynika z odpisu skróconego aktu zgonu;
11.   Narodziny Ubezpieczonemu dziecka / wcześniaka / martwego dziecka:
-       odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
-       w przypadku narodzin martwego dziecka, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
-       w przypadku narodzin wcześniaka dodatkowo dokumentacja medyczna potwierdzająca narodziny Ubezpieczonemu wcześniaka (np. karta leczenia szpitalnego z pobytu w szpitalu w okresie narodzin wcześniaka, historia choroby z pobytu w szpitalu w okresie narodzin wcześniaka, o ile karta leczenia szpitalnego jest dokumentem niewystarczającym lub inny dokument potwierdzający narodziny wcześniaka, książeczka zdrowia dziecka);
12.   Wystąpienie poronienia:
-       dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poronienia (np. karta leczenia szpitalnego; historia choroby z pobytu w szpitalu, w okresie którego nastąpiło poronienie, o ile karta leczenia szpitalnego jest niewystarczająca do uznania roszczenia);
-       aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli Ubezpieczony jest mężczyzną;
13.   Poważne zachorowanie:
-       dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie kliniczne tzn. wystąpienie poważnego zachorowania oraz przebieg jego leczenia (np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby);
-       wyniki badań diagnostycznych (np.: USG, RTG, MR, TK, biopsja, mammografia);
-       wyniki badań histopatologicznych (biopsje, śródoperacyjne, pooperacyjne);
-       w przypadku poważnego zachorowania małżonka Ubezpieczonego, aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;
-       w przypadku poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu urodzenia;
14.   Pobyt w szpitalu:
-       karta informacyjna leczenia szpitalnego;
15.   Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku / wypadku komunikacyjnego:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 14
-       dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a pobytem w szpitalu, datę i okoliczności tego wypadku (np. dokument medyczny z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku; notatka policyjna; protokół BHP; postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem; wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);
-       dokument uprawniający osobę, której dotyczy zdarzenie, do prowadzenia pojazdu, jeśli osoba ta w chwili wypadku, prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
-       świadectwo kwalifikacyjne pojazdu, jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili wypadku;
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
-       w przypadku pobytu w szpitalu małżonka Ubezpieczonego, aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego;
-       w przypadku pobytu w szpitalu dziecka Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu urodzenia;
16.   Poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej:
Niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt. 14
-          w szczególnych przypadkach, dokumentacja medyczna opiniująca charakter i przebieg operacji chirurgicznej (np. kserokopia historii choroby; protokół przeprowadzonej operacji);
Jeśli operacja chirurgiczna u Ubezpieczonego była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, dodatkowo należy dołączyć:
1.    dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zaistniałym nieszczęśliwym wypadkiem a poddaniem Ubezpieczonego operacji chirurgicznej, datę i okoliczności tego wypadku (np. dokument medyczny z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku; notatka policyjna; protokół BHP; postanowienie prokuratury wraz
z uzasadnieniem; wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);
2.     dokument uprawniający Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu, jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili nieszczęśliwego wypadku;
3.     świadectwo kwalifikacyjne pojazdu, jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili nieszczęśliwego wypadku;
4.     o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
17. Trwały uszczerbek na zdrowiu:
-       dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy bezpośrednio po zajściu zdarzenia (np. karta leczenia szpitalnego; karta wyjazdowa karetki pogotowia, inne);
-       dokumentacja medyczna z okresu leczenia (np. karty leczenia szpitalnego, historia choroby);
-       dokumentacja medyczna potwierdzająca zakończenie leczenia;
-        jeśli prowadzone było dochodzenie, dokument końcowy w sprawie (postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);
O ile trwały uszczerbek nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy dodatkowo:
-       dokumenty potwierdzające związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy doznanym urazem a zaistniałym wypadkiem, opisujące okoliczności zajścia zdarzenia i potwierdzające datę zdarzenia (np. notatka policyjna, postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, protokół BHP);
-       jeżeli w chwili wypadku, osoba, której dotyczy zdarzenie, prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy, dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdu i świadectwo kwalifikacyjne pojazdu;
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów, dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie, w chwili wypadku alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
-       w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, decyzja ZUS w sprawie uznania bądź odmowy uznania wypadku za wypadek przy pracy;
-       w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, dokumentacja medyczna z okresu 24 miesięcy przed wystąpieniem zawału serca lub udaru mózgu (np. karty leczenia szpitalnego; dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego - historia choroby) oraz aktualne badanie – echo serca w przypadku zawału serca lub aktualne zaświadczenie o stanie neurologicznym w przypadku udaru mózgu;
-       w przypadku uszczerbku na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu urodzenia
18. Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku:
-       dokumentacja medyczna potwierdzająca powstanie trwałego inwalidztwa u Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (np. karty leczenia szpitalnego, dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego - historia choroby);
-       dokumenty potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a powstaniem trwałego inwalidztwa u Ubezpieczonego, datę i okoliczności tego wypadku (np. dokument medyczny z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku; notatka policyjna, postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, protokół BHP, oświadczenia świadków zdarzenia);
-       świadectwo kwalifikacyjne pojazdu, jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili wypadku;
-       dokument uprawniający osobę, której dotyczy zdarzenie do prowadzeniu pojazdu, jeśli osoba ta w chwili wypadku prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili zdarzenia: alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków;
19. Trwała całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku / wypadku komunikacyjnego:
-       orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, na podstawie, którego wydana została decyzja
o przyznaniu renty, potwierdzające wystąpienie u osoby, której dotyczy zdarzenie
trwałej całkowitej niezdolności do pracy oraz informację o dacie i przyczynie jej powstania;
-       dokumenty potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałym nieszczęśliwym wypadkiem a trwałą całkowitą niezdolnością do pracy, datę i okoliczności tego wypadku (np. dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku; notatka policyjna; protokół BHP; postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem; wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);
-       dokument uprawniający osobę, której dotyczy zdarzenie do prowadzenia pojazdu, jeśli osoba ta w chwili wypadku prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy;
-       świadectwo kwalifikacyjne pojazdu, jeśli osoba, której dotyczy zdarzenie prowadziła pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili wypadku;
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie osoby, której dotyczy zdarzenie w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
-       jeżeli zdarzenie dotyczy małżonka Ubezpieczonego, aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;
-       jeżeli zdarzenie dotyczy konkubenta Ubezpieczonego, dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony i konkubent są stanu wolnego (np. wyrok sądu w sprawie rozwodu) oraz dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony prowadzi z konkubentem wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej dwóch lat (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy, gospodarza domu, dzielnicowego, starosty, oświadczenia świadków);
-       jeżeli zdarzenie dotyczy dziecka Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu urodzenia;
-       jeżeli zdarzenie dotyczy rodzica małżonka Ubezpieczonego, aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;
-       jeżeli zdarzenie dotyczy macochy / ojczyma Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca biologicznego Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki Ubezpieczonego z ojczymem / ojca Ubezpieczonego z macochą
-       jeżeli zdarzenie dotyczy macochy / ojczyma  małżonka Ubezpieczonego, odpis skrócony aktu zgonu matki / ojca biologicznego małżonka Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa matki małżonka Ubezpieczonego z ojczymem / ojca małżonka Ubezpieczonego z macochą;
20. Trwała całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek:
-       orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, na podstawie którego wydana została decyzja
o przyznaniu renty, potwierdzające wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy oraz informację o dacie i przyczynie jej powstania;
-       dokumenty medyczne dające podstawę orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (np. karty leczenia szpitalnego; historia choroby);
21. Wystąpienie u Ubezpieczonego choroby zawodowej powodującej niezdolność do pracy:
-       orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i decyzja ZUS o przyznaniu renty z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej;
-       decyzja organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej;
W szczególnych przypadkach, „POLISA-ŻYCIE” SA ma prawo do skierowania Ubezpieczonego na obserwację kliniczną lub poddanie badaniom medycznym w zakresie, miejscu i czasie określonym przez lekarza orzecznika „POLISA-ŻYCIE” S.A.
22. Rehabilitacja Ubezpieczonego:
-       decyzja odpowiedniego organu rentowego o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, wydana po upływie 182 dni pobierania przez Ubezpieczonego zasiłku chorobowego;
-       w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników – decyzja o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
W przypadku rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
-       dokumenty potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a doznanym urazem, opisujące okoliczności zajścia zdarzenia i potwierdzające datę zdarzenia (np. notatka policyjna, postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, protokół BHP);
-       dokument uprawniający Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu, jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili wypadku;
-       świadectwo kwalifikacyjne pojazdu, jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili wypadku;
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
W przypadku rehabilitacji z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek:
-       dokumenty medyczne potwierdzające związek pomiędzy chorobą a przyznanym świadczeniem rehabilitacyjnym i wskazujące datę rozpoznania choroby (np. karta leczenia szpitalnego, historia choroby);
23. Rekonwalescencja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
-       karta informacyjna pobytu Ubezpieczonego w szpitalu uzdrowiskowym, sanatoryjnym, rehabilitacyjno-uzdrowiskowym;
-       dokumenty potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a doznanym urazem, opisujące okoliczności zajścia zdarzenia i potwierdzające datę zdarzenia (np. notatka policyjna, postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, protokół BHP);
-      dokument uprawniający Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu, jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili wypadku;
-       świadectwo kwalifikacyjne pojazdu, jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili wypadku;
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
24. Pogryzienie Ubezpieczonego przez psa:
-      dokumenty medyczne potwierdzające pogryzienie Ubezpieczonego przez psa, w tym dokument medyczny z udzielenia pierwszej pomocy potwierdzający datę zajścia zdarzenia;
-       karta informacyjna leczenia szpitalnego;
25. Oparzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
-       dokumentacja medyczna opisująca rodzaj i stopień oparzenia (np. karty leczenia szpitalnego, dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego - historia choroby);
-       dokumenty potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a doznanym oparzeniem, datę i okoliczności tego wypadku (np. dokument medyczny z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku; notatka policyjna; postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem; wyrok sądu wraz z uzasadnieniem);
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków;
26. Złamanie / zwichnięcie  w wyniku nieszczęśliwego wypadku:
-       dokumentacja medyczna potwierdzająca złamanie / zwichnięcie (np. karty leczenia szpitalnego; historia choroby; dokument medyczny potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy);
-       opis zdjęć RTG potwierdzony przez specjalistę radiologa (w uzasadnionych przypadkach – oryginalne zdjęcia RTG, które Towarzystwo odsyła wraz z decyzją);
-       dokumenty potwierdzające związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaistniałym wypadkiem a złamaniem / zwichnięciem, opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (np. notatka policyjna, postanowienie prokuratury wraz z uzasadnieniem, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem, oświadczenia świadków zdarzenia; dokument medyczny potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy);
-       świadectwo kwalifikacyjne pojazdu, jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili wypadku;
-       dokument uprawniający Ubezpieczonego do prowadzeniu pojazdu, jeśli Ubezpieczony prowadził pojazd mechaniczny lub inny pojazd drogowy w chwili  wypadku;
-       o ile nie wynika z powyższych dokumentów - dokument potwierdzający obecność bądź brak obecności w organizmie Ubezpieczonego w chwili wypadku: alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków.
 

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie lub dokonać zmian w polisie...

wiecej

„POLISA DLA CIEBIE” Ubezpieczenie na Życie

więcej

„BEZPIECZNY NA DRODZE” Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych

więcej

„BEZPIECZNI RAZEM” Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od NW.

więcej

Aktualności

więcej

"INVEST POLISA" - to  doskonały plan dla twoich oszczędności

więcej

BEZPIECZNA FIRMA - to nowoczesne zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz ich rodzin

więcej

UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE

więcej

AKTUALNA WYCENA Jednostek Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

więcej

Oferty pracy - kariera w "Polisa-Życie" S.A.

więcej

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka Prywatności.

Zamknij