Polisa na życie - strona główna

Premium

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

 

Premium ma charakter ochronno- kapitałowy. Przeznaczone jest dla wszystkich osób, które świadomie planują swoją przyszłość.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

Przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 60 roku życia.

 

Umowę podstawową można zawrzeć na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż do końca okresu polisowego, w którym ubezpieczony kończy 75 rok życia. Z zastrzeżeniem, że jeżeli Ubezpieczonym jest osoba niepełnoletnia to minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, a maksymalny do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony kończy 25 lat.

Istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia:

  • z sumą ubezpieczenia i składką podlegającą corocznej waloryzacji, która gwarantuje urealnienie przyszłej wpłaty świadczenia, 
  • lub bez waloryzacji sumy ubezpieczenia i składki.

Minimalna składka miesięczna wynosi 60 zł

Zawarcie umów dodatkowych pozwala rozszerzyć zakres ochrony

dokumenty do pobrania

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje

Załącznik do Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

Wniosek o zawarcie Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM (obowiązujący od 1.01.2016)

Oświadczenie o statusie CRS dla Osob fizycznych

Oświadczenie o statusie CRS dla Instytucji

Ankieta dotycząca potrzeb Ubezpieczającego w związku z zawarciem umowy Ubezpieczenia na Życie