Polisa na życie - strona główna

Sprawozdania Wypłacalność II

W dniu 01.01.2016 r. został wprowadzony w Polsce nowy zespół przepisów prawa, zasad i regulacji dotyczących prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, nazywany zasadami Wypłacalność II. Nowe regulacje nakładają na zakłady ubezpieczeń m.in. obowiązek sporządzania określonych raportów i sprawozdań opartych na ocenie ryzyka działalności.

Poniżej załączone dokumenty składają się na pierwsze roczne sprawozdania  o wypłacalności i kondycji finansowej „Polisa-Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group sporządzone według nowych zasad. Sprawozdanie opisuje działalność i wyniki Spółki w roku 2016, system jej zarządzania, profil ryzyka oraz sposób wyceny aktywów i zobowiązań Spółki zgodnie z zasadami Wypłacalność II.

Sprawozdanie zostało sporządzone w celu spełnienia wymogów art. 284 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na podstawie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844 z dnia 10 listopada 2015 r. z późniejszymi zmianami)  oraz tytułu I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. U. UE L.12 z 17 stycznia 2015 r., s.1).

Opinia Audytora 2016

 

Sprawozdanie o wypłacalności  i kondycji finansowej za rok 2016

 

Załączniki do sprawozdania 2016