Polisa na życie - strona główna

Żak

Ubezpieczenie Stypendialne

 

Żak zapewnia wypłatę stypendium edukacyjnego w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej.

Ubezpieczenie kierowane jest nie tylko do rodziców dziecka, na rzecz, którego ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, ale do wszystkich osób, również tych spoza kręgu osób spokrewnionych z dzieckiem, które gotowe są zawrzeć umowę gwarantującą świadczenia stypendialne.

 

Ubezpieczonym może zostać dziecko, które w momencie zawarcia umowy nie ukończyło 15 roku życia.

W przypadku niepodjęcia nauki przez Ubezpieczonego oraz niekorzystania z prawa do stypendium edukacyjnego Ubezpieczony może otrzymać jednorazową wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, jeżeli zawrze związek małżeński lub ukończy 24 rok życia.

Okres opłacania składki trwa do czasu ukończenia przez dziecko 19 roku życia, z zastrzeżeniem, iż umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która w okresie opłacania składki nie ukończy 75 lat według zasad określonych w Taryfie Składek.

dokumenty do pobrania

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje

Załącznik do Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego Żak

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Stypendialnego „ŻAK”

Wniosek o zawarcie Ubezpieczenia Stypendialnego Żak (obowiązujący od 01.01.2016)

Załącznik do wniosku o zawarcie Ubezpieczenia Stypendialnego Żak

Ankieta dotycząca potrzeb Ubezpieczającego w związku z zawarciem umowy Ubezpieczenia na Życie