Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

SUPER GRUPA

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

 

SUPER GRUPA to zbiorowe ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego.

Program ubezpieczeniowy może być skierowany do osób, które utworzą grupę Ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.

 

Super Grupa pozwala ubezpieczyć osoby zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna i inne.

Osoby indywidualne zainteresowane ubezpieczeniem, które utworzą grupy otwarte nieformalne i zawrą umowy ubezpieczenia, otrzymają ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

 

Ubezpieczonym może być osoba w wieku 18-67 lat (wiek wstępu: 18-64 lata).

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

 

Zalety

 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy w ramach Pakietu Super Grupa (Pakiet tworzony jest dla grupy co najmniej 3 Ubezpieczających),
 • umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejny okres,
 • istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie Super Grupa.
Zakres ochrony
 • zgon Ubezpieczonego* (zdarzenie ubezpieczeniowe obejmuje również zdiagnozowanie u Ubezpieczonego Choroby śmiertelnej**, świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon chorobowy Ubezpieczonego (zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon Ubezpieczonego powodująca osierocenie dziecka (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za min. 5 dni pobytu w szpitalu
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu)
 • narodziny żywego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)     

Rozszerzenie zakresu ochrony

umowa dodatkowa – zakres ochrony:

 • rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • leczenie poszpitalne – świadczenie apteczne (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu trwającego min. 3 dni (świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia (chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu)
 • osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy dodatkowej objęte są programem „Pakiet Usług Assistance”

Umowa dodatkowa zawierana jest na czas trwania umowy podstawowej. Wniosek o zawarcie umowy dodatkowej należy złożyć wraz z wnioskiem o zawarcie umowy podstawowej.

*) zgodnie z warunkami na posiadanej polisie 

**) świadczenie z tytułu zdarzenia zdiagnozowanie Choroby śmiertelnej wynosi 50% świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej skutkuje pomniejszeniem świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego o wartość wypłaconego świadczenia z tytułu zdiagnozowania Choroby śmiertelnej.

 

Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Super Grupa zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

 

Poszczególne Dokumenty Produktowe

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej DODATKOWA OCHRONA do Umowy Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o otwarcie PAKIETU Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o zawarcie Umowy Podstawowej - PAKIET Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o zawarcie Umowy Dodatkowej - PAKIET Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o Indywidualną Kontynuację Umowy Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Regulaminu uczestnictwa w Programie „Pakiet Usługi Assistance”

Załącznik nr 3 Regulaminu uczestnictwa w Programie „Pakiet Usługi Assistance”