Polisa na życie - strona główna

Super Grupa

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

Super Grupa to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia, a także zabezpieczenie przyszłości finansowej osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

Super Grupy to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników indywidualnych.

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji, dopuszczającej różne stosunki prawne łączące ubezpieczającego i ubezpieczonego, program ubezpieczeniowy może być skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.

Super Grupa pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne, które utworzą grupy otwarte nieformalne. Wszystkie te osoby otrzymują ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

dokumenty do pobrania

Klauzula Informacyjna Administratora danych osobowych

Załącznik do wniosku o zawarcie

Ogólne Warunki Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej do Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA (obowiązujący od 01.01.2016)

Skorowidz dotyczący istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy Dodatkowej do Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA (obowiązujący od 01.01.2016)

Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o otwarcie PAKIETU Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA

Wniosek o zawarcie Umowy Podstawowej - PAKIET Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA (obowiązuje od dnia 01.01.2016)

Wniosek o zawarcie Umowy Dodatkowej - PAKIET Zbiorowego Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA (obowiązuje od dnia 01.01.2016)

 Wniosek o Indywidualną Kontynuację Umowy Ubezpieczenia na Życie SUPER GRUPA (obowiązuje od dnia 01.01.2016)

Regulamin Uczestnictwa w Programie Pakiet Usług Assistance

Pakiet Medyczny

Wykaz Operacji Chirurgicznych